Kassering

Apparatet skal ikke kastes som restavfall!

Bruk spesifikke returordninger for å redusere miljøpåvirkningen. Når enhetens levetid er over, må enheten demonteres og kasseres på en miljøvennlig måte. Følg gjeldende lovkrav, og kontakt lokale myndigheter hvis du er i tvil.

Hvis enheten er utstyrt med et oppladbart batteri som ikke kan skiftes, skal det kun fjernes av en kvalifisert fagperson.

Hvis enheten er utstyrt med et utskiftbart oppladbart batteri, skal det utgåtte batteriet kun kasseres ved godkjente returpunkter.

Brukte batterier regnes som kjemisk avfall. I henhold til lokal lovgivning er det forbudt å kassere batteriene sammen med annet industriavfall eller restavfall.

Søppelspannet med kryss over er brukt på etiketten på enheten for å oppfordre brukerne til:
  • ikke å kassere produktet som restavfall.
  • å resirkulere produktet og komponentene i det i størst mulig grad.
  • å kassere produktet ved et godkjent returpunkt.

Riktig kassering av disse produktene bidrar til å beskytte menneskers helse og miljøet!

Hvis du har spørsmål om kassering av produktet, kan du kontakte:
  • distributøren av enheten
  • lokale myndigheter der du bor
  • renovasjonsselskapet